(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Thông báo


Tình hình nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới

Ngày đăng: 9/30/2019 9:18:01 AM

Tình hình nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới


         Thực hiện Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy về việc Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH); Công văn số 11532/UBND-KGVX ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Công văn số 11532/UBND-KGVX).
Ngày 27/9/2019, BHXH tỉnh Khánh Hòa báo cáo công văn số 2117/BC-BHXH về việc nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh và kiến nghị một số giải pháp khắc phục./Content/FileManager/files/403.pdf .
       Thông báo danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN do tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT thực hiện thanh tra, kiểm tra thu hồi nợ./Content/FileManager/files/Danh%20sach%20phan%20cong%20dot%20xuat%202019%20-%20phat%20hanh%20(1).pdf.
Văn phòng.