(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Việt Nam >> Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 1111/QĐ-BHXH ban hành quy định quản lý Thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 25/10/2011 BHXH Việt Nam
2 CV 3658/BHXH-BT truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. 17/9/2013 BHXH Việt Nam
3 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. 10/10/2014 BHXH Việt Nam
4 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. 10/10/2014 BHXH Việt Nam
5 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT 12/3/2015 BHXH Việt Nam
6 CV 2085/BHXH-BT đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình. 8/6/2015 BHXH Việt Nam
7 CV 3170/BHXH-BT Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. 24/8/2015 BHXH Việt Nam
8 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
9 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
10 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
11 Công văn số 335_BHXH-QLT V/v cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc chống lạm dùng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 9/5/2017 BHXH Việt Nam
12 Quyết định 929/QĐ-BHXH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ... 26/7/2018 BHXH Việt Nam
13 Công văn,1154/CNTT-PM,V/v nâng cấp phần mền TST đáp ứng công văn số 3045/BHXH-BT, 3046/BHXH-TS 2/10/2019 BHXH Việt Nam