(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Trung ương >> Lĩnh vực khác của TW
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 52HD/BTCTW Hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng KCB tại một số cơ sở của Trung ương 2/12/2005 Trung ương
2 NQ 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 1/6/2012 Trung ương
3 NQ 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 22/11/2012 Trung ương
4 CT 05/CT-TTg Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 2/4/2015 Trung ương
5 Chỉ thị của Thủ Tướng về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 2/4/2015 Trung ương
6 CV 4296/BGDĐT-CTHSSV tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho HSSV. 24/8/2015 Trung ương
7 CV 4660/BGDĐT-CTHSSV thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. 10/9/2015 Trung ương
8 Công văn số 34/CATTT-VP ngày 02/02/2016, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. 2/2/2016 Trung ương
9 Thông tư số 19/2017/TT-BTC Về việc Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.... 28/2/2017 Trung ương
10 Nghị định số 47/2017/ND_CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/4/2017 Trung ương
11 Công văn số 309/BHXH-CĐBHXH Về việc thông báo phôi C65-HD2 không còn giá trị sử dụng 26/4/2017 Trung ương
12 Công văn số 481_BHXH-CĐBHXH V/v thông báo mất phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN)không còn giá trị sử dụng 27/4/2017 BHXH Việt Nam
13 Thông báo số 1861_TB-BHXH Danh mục các văn bản cần đọc tháng 4 năm 2017 19/5/2017 BHXH Việt Nam
14 Thông Tư 05/2017/TT-BNV, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ ... 15/8/2017 Trung ương
15 Thông tư 224/2017/TT-BQP, Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng. 13/9/2017 Trung ương
16 Công Văn 4110/LĐTBXH-BHXH, V/v Thực hiện BHXH đồi với công an cấp xã 28/9/2017 Trung ương
17 KẾ HOẠCH 2353/KH-BHXH, Tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” 28/6/2019 BHXH Việt Nam