(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Tỉnh Khánh Hòa >> Chế độ BHXH
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo công văn số 5435/BHXH-CSXH 20/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 V/v Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016 20/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Công văn số 397/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 31/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Công văn số 398/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 31/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn 404/BHXH-CĐBHXH V/v Tăng cường quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 3/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn số 795/BHXH-CĐBHXH V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh, công việc NNĐNH và đặc biệt NNĐHNH 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn số 799/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy ra viện, giấy CS, giấy chứng nhận nghỉ việc để DT, giấy chứng nhận không đủ SK để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn số 800/BHXH-CĐBHXH về việc sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để thanh toán chế độ ốm đau 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần... 25/10/2016 Trung ương
10 Văn bản số 994/BHXH-CDBHXH về việc thực hiện văn bản số 4644/BHXH-CSXH 25/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Văn bản số 1064/BHXH-CDBHXH về việc thực hiện văn bản số 4666/BHXH-CSXH 14/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 công văn số 1030/YTCR-KHTH về giới thiệu chử ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 26/12/2016 Tỉnh Khánh Hòa
13 Thông tư số 42/2016/TT/BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 28/12/2016 Trung ương
14 Công văn số 1076/BHXH-CĐBHXH về việc thông báo thay đổi mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 30/12/2016 Dự trữ (không chọn)
15 Công văn số 15/BV về việc cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 30/12/2016 Tỉnh Khánh Hòa
16 công văn số 60/BVNH về việc đăng chử ký của bác sỹ được phép ký xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH 18/1/2017 Tỉnh Khánh Hòa
17 công văn 190/BHXH-VP về việc thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không còn giá trị sử dụng 25/1/2017 Dự trữ (không chọn)
18 công văn số 1006/UBND-KGVX về việc trích đóng BHXH 7/2/2017 Tỉnh Khánh Hòa
19 công văn 135/BHXH-CDBHXH về việc tra cứu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng 16/2/2017 Tỉnh Khánh Hòa
20 Công văn số 1933/UBND/KGVX Về việc phối hợp chỉ đạo thông tin tuyên truyền về thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn 13/3/2017 Tỉnh Khánh Hòa
21 Công văn số 998/BHXH-CSXH Về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-Ttg 27/3/2017 BHXH Việt Nam
22 Nghị định số 44/2017/ND-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/4/2017 Trung ương
23 Thông báo về danh sách chữ ký, mẫu dấu của bác sĩ 24/4/2017 Tỉnh Khánh Hòa
24 Tờ trỉnh số 214_TTr_BVYHCT&PHCN Về việc báo mất phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 17/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
25 Công văn số 562/BHXH-CĐBHXH Về việc thông báo mất phôi mẫu C65 HD2 không còn giá trị sử dụng 18/5/2017 Trung ương
26 Công văn số 425_BHXH-QLT Về việc Trao đổi thông tin giữa các đơn vị và cơ quan BHXH 31/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
27 Công văn số 519/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 28/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
28 Công văn 520/BHXH-CĐBHXH V/v giải quyết chế độ BHXH cho người lao động 28/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
29 Công Văn 1472/BHXH-CĐBHXH, V/v triển khai giao dich điện tử trong việc giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn 20/11/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa