(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Trung ương >> Nghị định
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 22/12/2006 Trung ương
2 NĐ 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội... 19/4/2007 Trung ương
3 NĐ 106/2007/NĐ-CP Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ Sĩ quan và Binh sĩ tại ngũ 22/6/2007 Trung ương
4 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện 28/12/2007 Trung ương
5 NĐ 94/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 22/8/2008 Trung ương
6 NĐ 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu... 4/12/2008 Trung ương
7 NĐ 134/2008/NĐ-CP Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện 31/12/2008 Trung ương
8 NĐ 34/2009/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 6/4/2009 Trung ương
9 NĐ 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và Hướng dẫn một số điều của Luật BHYT 27/7/2009 Trung ương
10 29/2010/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 25/3/2010 Trung ương
11 NĐ 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 13/8/2010 Trung ương
12 165/TTG-KTTH Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho ngưởi thuộc hộ gia đình cận nghèo; HSSV và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp 11/2/2011 Trung ương
13 NĐ 92/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 1/12/2011 Trung ương
14 ND 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 12/4/2012 Trung ương
15 NĐ 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 27/6/2013 Trung ương
16 NĐ 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 15/7/2013 Trung ương
17 NĐ 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 22/8/2013 Trung ương
18 NĐ 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 14/11/2013 Trung ương
19 NĐ 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 11/11/2014 Trung ương
20 NĐ 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 1/1/2015 Trung ương
21 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 9/1/2015 Trung ương
22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 12/1/2015 Trung ương
23 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 22/1/2015 Trung ương
24 NĐ 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 22/1/2015 Trung ương
25 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 14/2/2015 Trung ương
26 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộ 9/3/2015 Trung ương
27 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12/3/2015 Trung ương
28 NĐ 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12/3/2015 Trung ương
29 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 29/4/2015 Trung ương
30 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 9/6/2015 Trung ương
31 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 1/9/2015 Trung ương
32 Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015: Nghị quyết về Chính phủ điện tử 14/10/2015 Trung ương
33 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 11/11/2015 Trung ương
34 NĐ 115/2015/NĐ-CP: hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 11/11/2015 Trung ương
35 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá 14/11/2015 Trung ương
36 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 5/1/2016 Trung ương
37 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng 11/11/2016 Trung ương
38 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 9/2/2017 Trung ương