(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Tỉnh Khánh Hòa >> Thu BHXH-BHYT-BHTN
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Công văn số 55/BHXH-QLT Thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2016 21/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 Quyết định 97/QĐ-BHXH, Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 31/3/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Báo cáo số 23/BC-BHXH ngày 13/4/2016, về tình hình nợ Bảo hiểm xã hội đến tháng 3 năm 2016. 13/4/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Công văn 299/BHXH-KT&TN V/v tình hình tham gia BHYT của HS, SV niên học 2015-2016 28/4/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Báo cáo số 30/BC-BHXH, tình hình nợ BHXH đến tháng 4 năm 2016 12/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 công văn 375/BHXH-QLT V/v nhắc nhở đơn vị thực hiện theo nội dung công văn số 90/BHXH-QLT, ngày 17/2/2016 của BHXH tỉnh Khánh Hòa 24/5/2016 Tỉnh Khánh Hòa
7 công văn 460/BHXH-QLT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP 21/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn số 507/BHXH-QLT V/v chấn chỉnh công tác quản lý Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT 6/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Báo cáo số 56/BC-BHXH về tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 6 năm 2016 13/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 báo cáo số 58/BC-BHXH, báo cáo tình hình thực hiện thang lương,bảng lương và chuyển xếp lương của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 19/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Báo cáo số 69/BC-BHXH về tình hình nợ bảo hiểm xã hội tháng 7 năm 2016 12/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Báo cáo số 82/BC-BHXH vê tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 8 năm 2016 14/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Văn bản số 93/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 9 năm 2016 11/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
14 Văn bản số 827/BHXH-QLT về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể 14/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
15 công văn 146/BHXH-QLT V/v lãi suất chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2016 3/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
16 công văn số 147/BHXH-QLT V/v giao dịch điện tử trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 3/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
17 văn bản 942/BHXH-QLT, ngày 10/11/2016 V/v phân cấp quản lý thu đối với công ty CP thức ăn chăn nuôi Khatoco từ BHXH tỉnh về BHXH thị xã Ninh Hòa 10/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
18 Báo cáo số 104/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 10/2016 14/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
19 công văn số 963/BHXH-Kt&TN về việc khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị vi phạm phap luật về bảo hiểm xã hội năm 2016 16/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
20 Báo cáo số 109/BC-BHXH về tình hình thực hiện các dịch vụ hợp tác 9 tháng đầu năm 2016 giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 17/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
21 Văn bản số 974/BHXH-KT&TN về tăng cường khai thác tham gia BHXH, BHTN năm 2016 18/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
22 Văn bản số 1021/BHXH-QLT V/v lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN đối với công ty TNHH MTV Sao Mai Anh 1/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
23 Văn bản số 1037/BHXH-QLT về việc bàn giao và xác nhận dữ liệu đã bàn giao các biểu DK01, DK01-DC 7/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
24 Công văn 2159/BHXH-BT V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới 6/1/2017 BHXH Việt Nam
25 Văn bản số 13/BHXH-QLT V/v thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2017 9/1/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
26 Kế hoạch số 519/KH-BHXH tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 22/2/2017 BHXH Việt Nam
27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 14/4/2017 BHXH Việt Nam
28 Báo cáo 29/BC-BHXH V/v Tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 3 năm 2017 20/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
29 Công văn số 294/BHXH-QLT Về việc Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về thu BHXH, BHYT 21/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
30 Công văn số 419_BHXH-KT-TN Về việc Tăng cường vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT 29/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
31 Công văn số 421_BHXH-QLT Về việc Rà soát mức lương tối thiểu vùng 7%nghề và 5% độc hại 30/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
32 Công văn số 584/BHXH-QLT, V/v hướng dẫn lãi xuất chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN và vay vốn ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để đóng BHXH, BHYT, BHTN khi gặp khó khăn 11/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
33 Báo cáo số 604/BC-BHXH, Tình hình nợi BHXH tính đến tháng 6 năm 2017 14/7/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
34 Công văn 668/BHXH-CST V/v tăng cường rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 20/7/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
35 Báo cáo 770/BC-BHXH, Tình hình nợi BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới 4/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
36 Công văn 794/BHXH-QLT, V/v hướng dẫn thực hiện các quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 9/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
37 Hướng dẫn liên tịch 870/HDLT-BHXH-GDĐT, thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018 23/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
38 Công văn 933/BHXH-QLT, V/v phối hợp cấp mã số BHXH cho người lao động 1/9/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
39 Công văn 974/BHXH-QLT, V/v tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện 12/9/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
40 Công văn 1255/BHXH-QLT, V/v cấp thẻ BHYT và quyết toán tiền ngân sách đối với các đồi tượng theo QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 17/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
41 Công văn 1476/BHXH-QLT, V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH số 58/2014/QH13 22/11/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
42 Công văn 427/BHXH-QLT, V/v yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên kể từ ngày 01/01/2018 26/3/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
43 Báo cáo số 749/BHXH-BC, Tình hình tham gia BHYT HS-SV năm học 2017 - 2018 27/4/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
44 Báo cáo 855/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 4 năm 2018 14/5/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
45 Công văn 1023/BHXH-QLT, V/v Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị Định số 72/2018/NĐ-CP 28/5/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
46 Quyết định 772/QĐ-BHXH về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXHVN 15/6/2018 BHXH Việt Nam
47 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 888/QĐ-BHXH, ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam 6/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
48 Báo cao 1780/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 7/2018 15/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
49 Công văn 1850/LT-BHXH-GDĐT, về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 23/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
50 Báo cáo 2172/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới 21/9/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
51 Công văn 1791/LT-BHXH-GDDT, Hướng dẫn về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 12/8/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
52 Báo cáo số 2007/BC-BHXH tình hình nợ BHXH tính đến 31/08/2019 11/9/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa