(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Thu BHXH-BHYT-BHTN

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Công văn số 55/BHXH-QLT Thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2016 21/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 Quyết định 97/QĐ-BHXH, Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 31/3/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Báo cáo số 23/BC-BHXH ngày 13/4/2016, về tình hình nợ Bảo hiểm xã hội đến tháng 3 năm 2016. 13/4/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Công văn 299/BHXH-KT&TN V/v tình hình tham gia BHYT của HS, SV niên học 2015-2016 28/4/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Báo cáo số 30/BC-BHXH, tình hình nợ BHXH đến tháng 4 năm 2016 12/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 công văn 460/BHXH-QLT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP 21/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn số 507/BHXH-QLT V/v chấn chỉnh công tác quản lý Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT 6/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Báo cáo số 56/BC-BHXH về tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 6 năm 2016 13/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 báo cáo số 58/BC-BHXH, báo cáo tình hình thực hiện thang lương,bảng lương và chuyển xếp lương của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 19/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Báo cáo số 69/BC-BHXH về tình hình nợ bảo hiểm xã hội tháng 7 năm 2016 12/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Báo cáo số 82/BC-BHXH vê tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 8 năm 2016 14/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Văn bản số 93/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 9 năm 2016 11/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Văn bản số 827/BHXH-QLT về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể 14/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
14 công văn 146/BHXH-QLT V/v lãi suất chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2016 3/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
15 công văn số 147/BHXH-QLT V/v giao dịch điện tử trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 3/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
16 văn bản 942/BHXH-QLT, ngày 10/11/2016 V/v phân cấp quản lý thu đối với công ty CP thức ăn chăn nuôi Khatoco từ BHXH tỉnh về BHXH thị xã Ninh Hòa 10/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
17 Báo cáo số 104/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 10/2016 14/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
18 công văn số 963/BHXH-Kt&TN về việc khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị vi phạm phap luật về bảo hiểm xã hội năm 2016 16/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
19 Báo cáo số 109/BC-BHXH về tình hình thực hiện các dịch vụ hợp tác 9 tháng đầu năm 2016 giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 17/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
20 Văn bản số 974/BHXH-KT&TN về tăng cường khai thác tham gia BHXH, BHTN năm 2016 18/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
21 Văn bản số 1021/BHXH-QLT V/v lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN đối với công ty TNHH MTV Sao Mai Anh 1/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
22 Văn bản số 1037/BHXH-QLT về việc bàn giao và xác nhận dữ liệu đã bàn giao các biểu DK01, DK01-DC 7/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
23 Văn bản số 13/BHXH-QLT V/v thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2017 9/1/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
24 Báo cáo 29/BC-BHXH V/v Tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 3 năm 2017 20/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
25 Công văn số 294/BHXH-QLT Về việc Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về thu BHXH, BHYT 21/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
26 Công văn số 419_BHXH-KT-TN Về việc Tăng cường vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT 29/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
27 Công văn số 421_BHXH-QLT Về việc Rà soát mức lương tối thiểu vùng 7%nghề và 5% độc hại 30/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
28 Công văn số 584/BHXH-QLT, V/v hướng dẫn lãi xuất chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN và vay vốn ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để đóng BHXH, BHYT, BHTN khi gặp khó khăn 11/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
29 Báo cáo số 604/BC-BHXH, Tình hình nợi BHXH tính đến tháng 6 năm 2017 14/7/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
30 Công văn 668/BHXH-CST V/v tăng cường rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 20/7/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
31 Báo cáo 770/BC-BHXH, Tình hình nợi BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới 4/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
32 Công văn 794/BHXH-QLT, V/v hướng dẫn thực hiện các quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 9/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
33 Hướng dẫn liên tịch 870/HDLT-BHXH-GDĐT, thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018 23/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
34 Công văn 933/BHXH-QLT, V/v phối hợp cấp mã số BHXH cho người lao động 1/9/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
35 Công văn 974/BHXH-QLT, V/v tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện 12/9/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
36 Công văn 1255/BHXH-QLT, V/v cấp thẻ BHYT và quyết toán tiền ngân sách đối với các đồi tượng theo QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 17/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
37 Công văn 1476/BHXH-QLT, V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH số 58/2014/QH13 22/11/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
38 Công văn 427/BHXH-QLT, V/v yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên kể từ ngày 01/01/2018 26/3/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
39 Báo cáo số 749/BHXH-BC, Tình hình tham gia BHYT HS-SV năm học 2017 - 2018 27/4/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
40 Báo cáo 855/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 4 năm 2018 14/5/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
41 Công văn 1023/BHXH-QLT, V/v Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị Định số 72/2018/NĐ-CP 28/5/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
42 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 888/QĐ-BHXH, ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam 6/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
43 Báo cao 1780/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 7/2018 15/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
44 Công văn 1850/LT-BHXH-GDĐT, về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 23/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
45 Báo cáo 2172/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới 21/9/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
46 Công văn 1791/LT-BHXH-GDDT, Hướng dẫn về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 12/8/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
47 Báo cáo số 2007/BC-BHXH tình hình nợ BHXH tính đến 31/08/2019 11/9/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Chế độ BHXH

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo công văn số 5435/BHXH-CSXH 20/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 V/v Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016 20/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Công văn số 397/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 31/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Công văn số 398/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 31/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn 404/BHXH-CĐBHXH V/v Tăng cường quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 3/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn số 795/BHXH-CĐBHXH V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh, công việc NNĐNH và đặc biệt NNĐHNH 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn số 799/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy ra viện, giấy CS, giấy chứng nhận nghỉ việc để DT, giấy chứng nhận không đủ SK để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn số 800/BHXH-CĐBHXH về việc sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để thanh toán chế độ ốm đau 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Văn bản số 994/BHXH-CDBHXH về việc thực hiện văn bản số 4644/BHXH-CSXH 25/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Văn bản số 1064/BHXH-CDBHXH về việc thực hiện văn bản số 4666/BHXH-CSXH 14/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Tờ trỉnh số 214_TTr_BVYHCT&PHCN Về việc báo mất phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 17/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Công văn số 425_BHXH-QLT Về việc Trao đổi thông tin giữa các đơn vị và cơ quan BHXH 31/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Công văn số 519/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 28/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
14 Công văn 520/BHXH-CĐBHXH V/v giải quyết chế độ BHXH cho người lao động 28/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
15 Công Văn 1472/BHXH-CĐBHXH, V/v triển khai giao dich điện tử trong việc giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn 20/11/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Giám định BHYT

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Thông báo Về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2014 – 2015 18/8/2014 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 V/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 1/10/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 V/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 1/10/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 văn bản số 1002/BHXH-CĐBHXH về việc hướng dẫn thanh toán chi phí giám định y khoa 28/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn số 278/BHXH-GDYT về việc Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu 17/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn 477/BHXH-QLT V/v cấp thẻ và quyết toán tiền ngân sách đối với các đối tượng theo QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 14/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn số 857/BHXH-GĐBHYT, V/v Thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 18/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn 1309/BHXH-GDYT, Thông báo danh mục thuốc, vật tư y tế đã được mã hóa 25/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Công văn 468/BHXH-GĐYT V/v thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu 6/12/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Công văn 2523/BHXH-GĐYT, V/v thông báo cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu 31/10/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Cấp Sổ BHXH, Thẻ BHYT

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 công văn số 691/BHXH-QLT về việc thu hồi thẻ BHYT 5/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 văn bản số 888/BHXH-CST về tăng cường rà soát, cấp thẻ người dân xã đảo, huyện đảo, bãi ngang, xã miền núi đặc biệt khó khăn 26/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 văn bản số 918/BHXH-CST, ngày 04/11/2016 về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2016 4/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Công văn số 76/BHXH-QLT Về việc cấp thẻ BHYT cho người cận nghèo theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND 15/2/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn số 164/BHXH-CST, V/v Hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ cho người lao động 3/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn 834/BHXH-CS, V/v thay đổi một số thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT và thực hiện một số nội dung về KCB BHYT 17/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn 877/BHXH-CST, V/v quét chữ ký trên phần mềm để in trên bìa sổ và tờ rời BHXH 24/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công 728/BHXH-CST, V/v phân cấp in thẻ BHYT đối tượng hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng 26/4/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Báo cáo 2079/BC-BHXH, tình hình tham gia BHYT học sinh - sinh viên năm học 2017-2018 13/9/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Công văn 3025/BHXH-CST V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2019 18/12/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Thống báo 479/TB-BHXH, V/v cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh khánh Hòa 19/3/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Công văn 866/BHXH-CST, V/v Chốt sổ BHXH điện tử không nộp kèm sổ BHXH bản giấy. 26/4/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

BHXH-BHYT Tự nguyện

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Báo cáo số 60/BC-BHXH, ngày 26/7/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 18/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 Văn bản số 963/BHXH-KT&TN V/v khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH năm 2016 16/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Công văn số 75/BHXH-QLT Về việc tham gia BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND 15/2/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa