(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Trung ương

Luật

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Luật Bảo hiểm xã hội 29/6/2006 Trung ương
2 Luật Bảo hiểm Y tế 28/11/2008 Trung ương
3 Luật 38/2012/QH13 Luật Việc làm. 16/11/2013 Trung ương
4 Luật 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 13/6/2014 Trung ương
5 Luật 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội. 20/11/2014 Trung ương
6 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 20/11/2014 Trung ương

Nghị định

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 22/12/2006 Trung ương
2 NĐ 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội... 19/4/2007 Trung ương
3 NĐ 106/2007/NĐ-CP Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ Sĩ quan và Binh sĩ tại ngũ 22/6/2007 Trung ương
4 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện 28/12/2007 Trung ương
5 NĐ 94/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 22/8/2008 Trung ương
6 NĐ 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu... 4/12/2008 Trung ương
7 NĐ 134/2008/NĐ-CP Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện 31/12/2008 Trung ương
8 NĐ 34/2009/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 6/4/2009 Trung ương
9 NĐ 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và Hướng dẫn một số điều của Luật BHYT 27/7/2009 Trung ương
10 29/2010/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 25/3/2010 Trung ương
11 NĐ 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 13/8/2010 Trung ương
12 165/TTG-KTTH Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho ngưởi thuộc hộ gia đình cận nghèo; HSSV và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp 11/2/2011 Trung ương
13 NĐ 92/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 1/12/2011 Trung ương
14 ND 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 12/4/2012 Trung ương
15 NĐ 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 27/6/2013 Trung ương
16 NĐ 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 15/7/2013 Trung ương
17 NĐ 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 22/8/2013 Trung ương
18 NĐ 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 14/11/2013 Trung ương
19 NĐ 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 11/11/2014 Trung ương
20 NĐ 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 1/1/2015 Trung ương
21 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 9/1/2015 Trung ương
22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 12/1/2015 Trung ương
23 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 22/1/2015 Trung ương
24 NĐ 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 22/1/2015 Trung ương
25 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 14/2/2015 Trung ương
26 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộ 9/3/2015 Trung ương
27 NĐ 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12/3/2015 Trung ương
28 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12/3/2015 Trung ương
29 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 29/4/2015 Trung ương
30 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 9/6/2015 Trung ương
31 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 1/9/2015 Trung ương
32 Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015: Nghị quyết về Chính phủ điện tử 14/10/2015 Trung ương
33 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 11/11/2015 Trung ương
34 NĐ 115/2015/NĐ-CP: hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 11/11/2015 Trung ương
35 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá 14/11/2015 Trung ương
36 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 5/1/2016 Trung ương
37 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng 11/11/2016 Trung ương
38 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 9/2/2017 Trung ương

Thông tư

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 TT 33-TT/LB quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp BHXH thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày 25/6/1987 Trung ương
2 TTLB 14/TTLB Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí. 30/9/1995 Trung ương
3 TTLT 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp 20/4/1998 Trung ương
4 TT 11/1999/TTLT-BYT-BHXH hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội 22/6/1999 Trung ương
5 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 26/1/2006 Trung ương
6 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995... 26/1/2006 Trung ương
7 TT 12/2006/TT- BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp 10/11/2006 Trung ương
8 TT 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 30/1/2007 Trung ương
9 TT 19/2008/TT-BLĐTBXHSửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện ... 23/9/2008 Trung ương
10 TT 29/2008/TT-LĐTBXH Về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh... 28/11/2008 Trung ương
11 09/2009/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT 14/8/2009 Trung ương
12 10/2009/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 14/8/2009 Trung ương
13 07/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 5/4/2010 Trung ương
14 TT 12/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh 29/4/2010 Trung ương
15 TTLT 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 28/12/2010 Trung ương
16 TTLT 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 28/12/2010 Trung ương
17 TT 02/2011/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 20/1/2011 Trung ương
18 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
19 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
20 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
21 TT 31/2011/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 11/7/2011 Trung ương
22 TT 49/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia 30/12/2011 Trung ương
23 04/2012/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 29/2/2012 Trung ương
24 TT 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011... 8/6/2012 Trung ương
25 Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung ... 18/10/2012 Trung ương
26 TT 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH. 30/1/2013 Trung ương
27 TT 04/2013/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 1/3/2013 Trung ương
28 TT 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện 20/8/2013 Trung ương
29 TT 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ 21/8/2013 Trung ương
30 TT 27/2013/TT-BYT ban dành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. 18/9/2013 Trung ương
31 TT 34/2013/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 28/10/2013 Trung ương
32 TT 36 /2012/TT-BLĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 28/12/2013 Trung ương
33 TT 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 10/1/2014 Trung ương
34 TTLT 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 14/7/2014 Trung ương
35 TT 03/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 23/1/2015 Trung ương
36 TT 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ 2/2/2015 Trung ương
37 Thông tư 05/2015/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 17/3/2015 Trung ương
38 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 14/4/2015 Trung ương
39 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 31/7/2015 Trung ương

Quyết định

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 6282/2003/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán 8/12/2003 Trung ương
2 QĐ 23/2005/QĐ-BYT Ban hành quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/8/2005 Trung ương
3 23/2005/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/8/2005 Trung ương
4 QĐ 1221/QĐ-BYT ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. 7/4/2008 Trung ương
5 QĐ 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 9/6/2008 Trung ương
6 21/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 24/6/2008 Trung ương
7 4578/QĐ-BYT Về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn 20/11/2009 Trung ương
8 613/QĐ-TTg Trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ từ 15 đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động 6/5/2010 Trung ương
9 QĐ 3759/QĐ-BYT Về việc ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y 8/10/2010 Trung ương
10 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 26/6/2012 Trung ương
11 QĐ 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toán dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. 29/3/2013 Trung ương
12 QĐ 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 30/8/2013 Trung ương
13 QĐ 1299/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" 4/8/2014 Trung ương
14 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 24/11/2014 Trung ương
15 QĐ 77/2014/QĐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 24/12/2014 Trung ương
16 QĐ 08/2015/QĐ-TTg về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 9/3/2015 Trung ương
17 Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hi 9/3/2015 Trung ương
18 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 25/3/2015 Trung ương
19 QĐ 1584/QĐ-TTg V/v giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020. 14/9/2015 Trung ương
20 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17/11/2015 Trung ương
21 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y t 27/11/2015 Trung ương

Lĩnh vực khác của TW

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 52HD/BTCTW Hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng KCB tại một số cơ sở của Trung ương 2/12/2005 Trung ương
2 NQ 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 1/6/2012 Trung ương
3 NQ 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 22/11/2012 Trung ương
4 Chỉ thị của Thủ Tướng về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 2/4/2015 Trung ương
5 CT 05/CT-TTg Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 2/4/2015 Trung ương
6 CV 4296/BGDĐT-CTHSSV tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho HSSV. 24/8/2015 Trung ương
7 CV 4660/BGDĐT-CTHSSV thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. 10/9/2015 Trung ương
8 Công văn số 34/CATTT-VP ngày 02/02/2016, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. 2/2/2016 Trung ương
9 Thông tư số 19/2017/TT-BTC Về việc Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.... 28/2/2017 Trung ương
10 Nghị định số 47/2017/ND_CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/4/2017 Trung ương
11 Công văn số 309/BHXH-CĐBHXH Về việc thông báo phôi C65-HD2 không còn giá trị sử dụng 26/4/2017 Trung ương
12 Thông Tư 05/2017/TT-BNV, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ ... 15/8/2017 Trung ương
13 Thông tư 224/2017/TT-BQP, Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng. 13/9/2017 Trung ương
14 Công Văn 4110/LĐTBXH-BHXH, V/v Thực hiện BHXH đồi với công an cấp xã 28/9/2017 Trung ương