(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Toàn bộ Văn bản

Thu BHXH-BHYT-BHTN

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Công văn số 55/BHXH-QLT Thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2016 21/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 Quyết định 97/QĐ-BHXH, Ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 31/3/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Báo cáo số 23/BC-BHXH ngày 13/4/2016, về tình hình nợ Bảo hiểm xã hội đến tháng 3 năm 2016. 13/4/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Công văn 299/BHXH-KT&TN V/v tình hình tham gia BHYT của HS, SV niên học 2015-2016 28/4/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Báo cáo số 30/BC-BHXH, tình hình nợ BHXH đến tháng 4 năm 2016 12/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 công văn 375/BHXH-QLT V/v nhắc nhở đơn vị thực hiện theo nội dung công văn số 90/BHXH-QLT, ngày 17/2/2016 của BHXH tỉnh Khánh Hòa 24/5/2016 Tỉnh Khánh Hòa
7 công văn 460/BHXH-QLT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP 21/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn số 507/BHXH-QLT V/v chấn chỉnh công tác quản lý Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT 6/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Báo cáo số 56/BC-BHXH về tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 6 năm 2016 13/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 báo cáo số 58/BC-BHXH, báo cáo tình hình thực hiện thang lương,bảng lương và chuyển xếp lương của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 19/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Báo cáo số 69/BC-BHXH về tình hình nợ bảo hiểm xã hội tháng 7 năm 2016 12/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Báo cáo số 82/BC-BHXH vê tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 8 năm 2016 14/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Văn bản số 93/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 9 năm 2016 11/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
14 Văn bản số 827/BHXH-QLT về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH đối với chủ hộ kinh doanh cá thể 14/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
15 công văn 146/BHXH-QLT V/v lãi suất chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2016 3/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
16 công văn số 147/BHXH-QLT V/v giao dịch điện tử trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 3/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
17 văn bản 942/BHXH-QLT, ngày 10/11/2016 V/v phân cấp quản lý thu đối với công ty CP thức ăn chăn nuôi Khatoco từ BHXH tỉnh về BHXH thị xã Ninh Hòa 10/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
18 Báo cáo số 104/BC-BHXH về tình hình nợ BHXH đến tháng 10/2016 14/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
19 công văn số 963/BHXH-Kt&TN về việc khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị vi phạm phap luật về bảo hiểm xã hội năm 2016 16/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
20 Báo cáo số 109/BC-BHXH về tình hình thực hiện các dịch vụ hợp tác 9 tháng đầu năm 2016 giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 17/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
21 Văn bản số 974/BHXH-KT&TN về tăng cường khai thác tham gia BHXH, BHTN năm 2016 18/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
22 Văn bản số 1021/BHXH-QLT V/v lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN đối với công ty TNHH MTV Sao Mai Anh 1/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
23 Văn bản số 1037/BHXH-QLT về việc bàn giao và xác nhận dữ liệu đã bàn giao các biểu DK01, DK01-DC 7/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
24 Công văn 2159/BHXH-BT V/v mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới 6/1/2017 BHXH Việt Nam
25 Văn bản số 13/BHXH-QLT V/v thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2017 9/1/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
26 Kế hoạch số 519/KH-BHXH tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 22/2/2017 BHXH Việt Nam
27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 14/4/2017 BHXH Việt Nam
28 Báo cáo 29/BC-BHXH V/v Tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 3 năm 2017 20/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
29 Công văn số 294/BHXH-QLT Về việc Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về thu BHXH, BHYT 21/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
30 Công văn số 419_BHXH-KT-TN Về việc Tăng cường vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT 29/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
31 Công văn số 421_BHXH-QLT Về việc Rà soát mức lương tối thiểu vùng 7%nghề và 5% độc hại 30/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
32 Công văn số 584/BHXH-QLT, V/v hướng dẫn lãi xuất chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN và vay vốn ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để đóng BHXH, BHYT, BHTN khi gặp khó khăn 11/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
33 Báo cáo số 604/BC-BHXH, Tình hình nợi BHXH tính đến tháng 6 năm 2017 14/7/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
34 Công văn 668/BHXH-CST V/v tăng cường rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 20/7/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
35 Báo cáo 770/BC-BHXH, Tình hình nợi BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới 4/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
36 Công văn 794/BHXH-QLT, V/v hướng dẫn thực hiện các quy định về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 9/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
37 Hướng dẫn liên tịch 870/HDLT-BHXH-GDĐT, thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018 23/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
38 Công văn 933/BHXH-QLT, V/v phối hợp cấp mã số BHXH cho người lao động 1/9/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
39 Công văn 974/BHXH-QLT, V/v tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện 12/9/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
40 Công văn 1255/BHXH-QLT, V/v cấp thẻ BHYT và quyết toán tiền ngân sách đối với các đồi tượng theo QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 17/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
41 Công văn 1476/BHXH-QLT, V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH số 58/2014/QH13 22/11/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
42 Công văn 427/BHXH-QLT, V/v yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên kể từ ngày 01/01/2018 26/3/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
43 Báo cáo số 749/BHXH-BC, Tình hình tham gia BHYT HS-SV năm học 2017 - 2018 27/4/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
44 Báo cáo 855/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 4 năm 2018 14/5/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
45 Công văn 1023/BHXH-QLT, V/v Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị Định số 72/2018/NĐ-CP 28/5/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
46 Quyết định 772/QĐ-BHXH về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXHVN 15/6/2018 BHXH Việt Nam
47 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 888/QĐ-BHXH, ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam 6/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
48 Báo cao 1780/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH tính đến tháng 7/2018 15/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
49 Công văn 1850/LT-BHXH-GDĐT, về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 23/8/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
50 Báo cáo 2172/BC-BHXH, Tình hình nợ BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp khắc phục nợ trong thời gian tới 21/9/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
51 Công văn 1791/LT-BHXH-GDDT, Hướng dẫn về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 12/8/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
52 Báo cáo số 2007/BC-BHXH tình hình nợ BHXH tính đến 31/08/2019 11/9/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Chế độ BHXH

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo công văn số 5435/BHXH-CSXH 20/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 V/v Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016 20/1/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Công văn số 397/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 31/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Công văn số 398/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 31/5/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn 404/BHXH-CĐBHXH V/v Tăng cường quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 3/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn số 795/BHXH-CĐBHXH V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh, công việc NNĐNH và đặc biệt NNĐHNH 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn số 799/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy ra viện, giấy CS, giấy chứng nhận nghỉ việc để DT, giấy chứng nhận không đủ SK để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn số 800/BHXH-CĐBHXH về việc sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để thanh toán chế độ ốm đau 5/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần... 25/10/2016 Trung ương
10 Văn bản số 994/BHXH-CDBHXH về việc thực hiện văn bản số 4644/BHXH-CSXH 25/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Văn bản số 1064/BHXH-CDBHXH về việc thực hiện văn bản số 4666/BHXH-CSXH 14/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 công văn số 1030/YTCR-KHTH về giới thiệu chử ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 26/12/2016 Tỉnh Khánh Hòa
13 Thông tư số 42/2016/TT/BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 28/12/2016 Trung ương
14 Công văn số 1076/BHXH-CĐBHXH về việc thông báo thay đổi mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 30/12/2016 Dự trữ (không chọn)
15 Công văn số 15/BV về việc cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 30/12/2016 Tỉnh Khánh Hòa
16 công văn số 60/BVNH về việc đăng chử ký của bác sỹ được phép ký xác nhận nghỉ việc hưởng BHXH 18/1/2017 Tỉnh Khánh Hòa
17 công văn 190/BHXH-VP về việc thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không còn giá trị sử dụng 25/1/2017 Dự trữ (không chọn)
18 công văn số 1006/UBND-KGVX về việc trích đóng BHXH 7/2/2017 Tỉnh Khánh Hòa
19 công văn 135/BHXH-CDBHXH về việc tra cứu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng 16/2/2017 Tỉnh Khánh Hòa
20 Công văn số 1933/UBND/KGVX Về việc phối hợp chỉ đạo thông tin tuyên truyền về thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn 13/3/2017 Tỉnh Khánh Hòa
21 Công văn số 998/BHXH-CSXH Về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-Ttg 27/3/2017 BHXH Việt Nam
22 Nghị định số 44/2017/ND-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 14/4/2017 Trung ương
23 Thông báo về danh sách chữ ký, mẫu dấu của bác sĩ 24/4/2017 Tỉnh Khánh Hòa
24 Tờ trỉnh số 214_TTr_BVYHCT&PHCN Về việc báo mất phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 17/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
25 Công văn số 562/BHXH-CĐBHXH Về việc thông báo mất phôi mẫu C65 HD2 không còn giá trị sử dụng 18/5/2017 Trung ương
26 Công văn số 425_BHXH-QLT Về việc Trao đổi thông tin giữa các đơn vị và cơ quan BHXH 31/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
27 Công văn số 519/BHXH-CĐBHXH V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 28/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
28 Công văn 520/BHXH-CĐBHXH V/v giải quyết chế độ BHXH cho người lao động 28/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
29 Công Văn 1472/BHXH-CĐBHXH, V/v triển khai giao dich điện tử trong việc giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn 20/11/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Giám định BHYT

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Thông báo Về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2014 – 2015 18/8/2014 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 V/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 1/10/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 V/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 1/10/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 văn bản số 1002/BHXH-CĐBHXH về việc hướng dẫn thanh toán chi phí giám định y khoa 28/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Thông tư số 46/2016/TT-BYT về việc Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 30/12/2016 Trung ương
6 Công văn số 32/BHNĐ-KHTH về việc đăng ký mẫu chử ký các bác sĩ và mẫu dấu 12/1/2017 Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn số 278/BHXH-GDYT về việc Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu 17/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn 477/BHXH-QLT V/v cấp thẻ và quyết toán tiền ngân sách đối với các đối tượng theo QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 14/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Thông tư 39/2017/TT-BYT, Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở 18/10/2017 Trung ương
10 Công văn số 857/BHXH-GĐBHYT, V/v Thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 18/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Công văn 1309/BHXH-GDYT, Thông báo danh mục thuốc, vật tư y tế đã được mã hóa 25/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Công văn 468/BHXH-GĐYT V/v thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu 6/12/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Công văn 2523/BHXH-GĐYT, V/v thông báo cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu 31/10/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Cấp Sổ BHXH, Thẻ BHYT

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 công văn số 691/BHXH-QLT về việc thu hồi thẻ BHYT 5/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 văn bản số 888/BHXH-CST về tăng cường rà soát, cấp thẻ người dân xã đảo, huyện đảo, bãi ngang, xã miền núi đặc biệt khó khăn 26/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 văn bản số 918/BHXH-CST, ngày 04/11/2016 về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2016 4/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 công văn số 240/BHXH-TCKT về chi rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 24/1/2017 BHXH Việt Nam
5 Công văn số 76/BHXH-QLT Về việc cấp thẻ BHYT cho người cận nghèo theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND 15/2/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn số 164/BHXH-CST, V/v Hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ cho người lao động 3/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn 834/BHXH-CS, V/v thay đổi một số thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT và thực hiện một số nội dung về KCB BHYT 17/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn 877/BHXH-CST, V/v quét chữ ký trên phần mềm để in trên bìa sổ và tờ rời BHXH 24/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Công 728/BHXH-CST, V/v phân cấp in thẻ BHYT đối tượng hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng 26/4/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Báo cáo 2079/BC-BHXH, tình hình tham gia BHYT học sinh - sinh viên năm học 2017-2018 13/9/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Công văn 3025/BHXH-CST V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2019 18/12/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Thống báo 479/TB-BHXH, V/v cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh khánh Hòa 19/3/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Công văn 866/BHXH-CST, V/v Chốt sổ BHXH điện tử không nộp kèm sổ BHXH bản giấy. 26/4/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2097/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội 25/5/2010 BHXH Việt Nam
2 CV 2834/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 9/7/2010 BHXH Việt Nam
3 CV 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 23/4/2013 BHXH Việt Nam
4 CV 2786/BHXH-CSXH rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần. 18/7/2013 BHXH Việt Nam
5 CV 5127/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT. 18/12/2013 BHXH Việt Nam
6 QĐ 01/QĐ-BHXH ban hành Quy định về hồ sơ và Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. 3/1/2014 BHXH Việt Nam
7 CV 537/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hằng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015. 14/2/2014 BHXH Việt Nam
8 CV 538/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH theo TT số 03/2015/TT-BLĐTBXH. 14/2/2014 BHXH Việt Nam
9 CV 1683/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội. 20/5/2014 BHXH Việt Nam
10 CV 2017/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản. 9/6/2014 BHXH Việt Nam
11 CV 2998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động. 19/8/2014 BHXH Việt Nam
12 QĐ 999/QĐ-BHXH ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 1/10/2014 BHXH Việt Nam
13 cv 3789/BHXH-CSXH mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 7/10/2014 BHXH Việt Nam
14 CV 4448/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 19/11/2014 BHXH Việt Nam
15 CV 4653/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 1/12/2014 BHXH Việt Nam
16 CV 1856/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội 22/5/2015 BHXH Việt Nam
17 CV 2102/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 10/6/2015 BHXH Việt Nam
18 CV 2538/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 10/7/2015 BHXH Việt Nam
19 CV 2578/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản 14/7/2015 BHXH Việt Nam
20 Công văn số 5435/BHXH-CSXH, hướng dẫn tạm thời việc giải quyết hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016 31/12/2015 BHXH Việt Nam
21 Quyết định 636/QĐ-BHXH, Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 16/4/2016 BHXH Việt Nam
22 Văn bản 877/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện kết luận thanh tra 20/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
23 Văn bản số 907/BHXH-CĐBHXH, ngày 31/10/2016 về thực hiện xử lý sau rà soát đối chiếu mẫu C65-HD2 với mẫu C79b-HD 31/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
24 Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2017 27/3/2017 Tỉnh Khánh Hòa
25 Công văn số 220/BHXH-QLT Về việc Khoán thời gian nhập liệu từ sổ BHXH vào phần mềm TST 31/3/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
26 Công văn số 284-BHXH-KTTN Về việc Thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2017 theo CV số 779/Sở LĐTB&XH 19/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
27 Quyết Định 166/QĐ-BHXH, Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 31/1/2019 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng bên ngoài đăng ký. 25/11/2008 BHXH Việt Nam
2 82/QĐ-BHXH Ban hành Quy định về tổ chức hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB quản lý và sử dụng quỹ BHYT 20/1/2010 BHXH Việt Nam
3 CV 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT 31/5/2010 BHXH Việt Nam
4 CV 2283/BHXH-CSYT Tổ chức KCB BHYT tại trạm y tế xã 4/6/2010 BHXH Việt Nam
5 QĐ 1314/QĐ-BHXH ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. 2/12/2014 BHXH Việt Nam
6 4996/BHXH-CSYT: V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. 17/12/2014 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 1314/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. 2/1/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 777/BHXH-BT: V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT. 12/3/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Công văn số 431/BHXH-QLT V/v kiểm tra rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC 14/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 công văn số 431/BHXH-QLT V/v kiểm tra, tiến độ rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC 14/6/2016 Tỉnh Khánh Hòa
11 Văn bản số 644/BHXH-QLT, về tình hình tham gia BHYT học sinh-sinh viên niên học 2015-2016 18/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Liên tịch số 05/LT-BHXH-GDĐ, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 18/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Liên tịch số 06/BHXH-TĐ về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên 18/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
14 công văn số 716/BHXH-QLT về việc cử người tham gia chuẩn hóa, rà soát dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT tại đơn vị 12/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
15 công văn số 731/BHXH-GĐYT về việc thực hiện chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016 16/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
16 Văn bản số 790/BHXH-KHTC về việc trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ 3/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
17 Công văn số 807/BHXH-QLT V/v bổ sung dân số và chuẩn hóa, rà soát dữ liệu HGĐ tham BHYT 7/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
18 công văn 837/BHXH-QLT về việc giao dịch điện tử đối với BHYT HSSV năm học 2016-2017 14/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
19 Văn bản số 857/BHXH-GĐYT về thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 18/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
20 Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại bệnh viện 22-12 30/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
21 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa 24/3/2017 Tỉnh Khánh Hòa
22 Công văn số 318_BHXH-QLT Về việc cấp thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT 28/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
23 Công văn số 377_BHXH-QLT Về việc tham gia BHYT của học sinh, sinh viên 18/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
24 Công văn số 378/BHXH-QLT về việc tham gia BHYT của Học sinh - Sinh viên 18/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 1111/QĐ-BHXH ban hành quy định quản lý Thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 25/10/2011 BHXH Việt Nam
2 CV 3658/BHXH-BT truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. 17/9/2013 BHXH Việt Nam
3 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. 10/10/2014 BHXH Việt Nam
4 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. 10/10/2014 BHXH Việt Nam
5 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT 12/3/2015 BHXH Việt Nam
6 CV 2085/BHXH-BT đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình. 8/6/2015 BHXH Việt Nam
7 CV 3170/BHXH-BT Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. 24/8/2015 BHXH Việt Nam
8 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
9 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
10 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
11 Công văn số 335_BHXH-QLT V/v cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc chống lạm dùng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 9/5/2017 BHXH Việt Nam
12 Quyết định 929/QĐ-BHXH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ... 26/7/2018 BHXH Việt Nam
13 Công văn,1154/CNTT-PM,V/v nâng cấp phần mền TST đáp ứng công văn số 3045/BHXH-BT, 3046/BHXH-TS 2/10/2019 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực Cấp Sổ - Thẻ

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 3835/BHXH-CST sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và Giấy CMND. 27/9/2013 BHXH Việt Nam
2 QĐ 1055/QĐ-BHXH ban hành mẫu thẻ BHYT. 2/10/2013 BHXH Việt Nam
3 QĐ 1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ BHXH. 1/10/2015 BHXH Việt Nam
4 Văn bản số 1006/BHXH-CST về rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017 28/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn số 74/BHXH-CST thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 15/2/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

BHXH-BHYT Tự nguyện

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Báo cáo số 60/BC-BHXH, ngày 26/7/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dịch vụ 6 tháng đầu năm 2016 giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 18/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 Văn bản số 963/BHXH-KT&TN V/v khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH năm 2016 16/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Công văn số 75/BHXH-QLT Về việc tham gia BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND 15/2/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 KH phối hợp thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT năm 2017 giữa BHXHVN và Hội LHPNVN 17/2/2017 Trung ương

Lĩnh vực khác của BHXH Khánh Hòa

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện 10/4/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 Công văn số 228/BHXH-VP Về việc thông báo Lịch trực Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 4/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Công văn số 321_BHXH-VP Về việc rà soát hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt NAm ban hành 28/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Thông báo số 199/TB-BHXH, V/v Thự hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ 30/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn 586/BC-BHXH, Tình hình thực hiện thang lương, bảng lương và chuyển xếp lượng của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ 12/7/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn số 918/BHXH-TNTKQTTHC, V/v tiếp nhận hồ sơ trong quá trình nâng cấp phần mềm 31/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn 999/BHXH-TNTKQTTHC, V/v triển khai thực hiện công văn 8236/UBND của UBND tỉnh 15/9/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Thông báo 1223/TB-BHXH, Cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4 của BHXH tỉnh Khánh Hòa 13/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Công văn 1311/BHXH-VP, V/v Tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 25/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Quyết định số 215/QĐ-BHXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 8/2/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Kế hoạch 242/KH-BHXH, V/v kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 22/2/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Thông báo số 532/BHXH-TCCB, thông báo chỉ số xếp hạng và cải cách hành chính năm 2017 4/4/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Danh sách các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa. 3/9/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực chi

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Lĩnh vực Cấp sổ thẻ

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 1313/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế. 2/1/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 1313/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế. 2/1/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Quyết định 1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội. 1/10/2015 BHXH Việt Nam
4 Quyết định 1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội. 1/10/2015 BHXH Việt Nam
5 Quyết định 1300/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 6/11/2015 BHXH Việt Nam
6 Quyết định 1300/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 6/11/2015 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực khác

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 951/BHXH-VP không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 12/3/2012 BHXH Việt Nam
2 3783/BHXH-PC về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam 10/2/2015 BHXH Việt Nam
3 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS: Quy chế Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự.. 8/5/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 QCPH 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành ánn ân sự. 8/5/2015 BHXH Việt Nam
5 1699/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010. 11/5/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 QĐ 591/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT". 12/5/2015 BHXH Việt Nam
7 TL 2069/TL-BHXH thể lệ cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. 8/6/2015 BHXH Việt Nam
8 Công văn số 3170/BHXH-BT 24/8/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 QĐ 919/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 26/8/2015 BHXH Việt Nam
10 CV 3711/BHXH-PC Đẩy mạnh triển khai tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp"... 29/9/2015 BHXH Việt Nam
11 QĐ 1024/QĐ-BHXH V/v công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 30/9/2015 BHXH Việt Nam
12 Quyết định số 1142/QĐ-BHXH ngày 22/10/2015: Ban hành Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam 22/10/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/11/2015 BHXH Việt Nam
14 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/11/2015 BHXH Việt Nam
15 công văn số 222/BHXH-TNTKQTTHC V/v báo cáo đánh giá việc triển khai Quyết định 2342 /QĐ-UBND 4/7/2016 Tỉnh Khánh Hòa
16 Công văn 551/BHXH-QLT, ngày 19/7/2016 V/v ứng dụng CNTT thực hiện hiệu chỉnh bỗ sung dữ liệu trong chương trình SMS 19/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
17 Quyết định số 3939/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 26/12/2016 Tỉnh Khánh Hòa
18 Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017 30/12/2016 Tỉnh Khánh Hòa
19 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc ban hành kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 6/1/2017 Tỉnh Khánh Hòa
20 Công văn số 231/BHXH-VP Hướng dẫn kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh ban hành năm 2016 27/2/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
21 Công văn thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc bị mất không còn giá trị 17/3/2017 Trung ương
22 Quyết định 838/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/5/2017 BHXH Việt Nam
23 Quy chế Số 3461/QCPH-TCCS-BHXH, Phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN 16/8/2017 Trung ương
24 Công văn 08/BHXH-TĐKT, V/v phát động phong trào thi đua yêu nước Nghành BHXH năm 2018 2/1/2018 BHXH Việt Nam
25 Quyết định số 54/QĐ-BHXH, Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội 5/1/2018 BHXH Việt Nam
26 Nghị Quyết 05/2019/NQ-HĐTP, Hướng dẫn xử lý tội gian lận và chốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. 15/8/2019 Trung ương
27 Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019. 7/10/2019 Trung ương

Luật

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Luật Bảo hiểm xã hội 29/6/2006 Trung ương
2 Luật Bảo hiểm Y tế 28/11/2008 Trung ương
3 Luật 38/2012/QH13 Luật Việc làm. 16/11/2013 Trung ương
4 Luật 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 13/6/2014 Trung ương
5 Luật 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội. 20/11/2014 Trung ương
6 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 20/11/2014 Trung ương

Nghị định

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 22/12/2006 Trung ương
2 NĐ 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội... 19/4/2007 Trung ương
3 NĐ 106/2007/NĐ-CP Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ Sĩ quan và Binh sĩ tại ngũ 22/6/2007 Trung ương
4 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện 28/12/2007 Trung ương
5 NĐ 94/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 22/8/2008 Trung ương
6 NĐ 122/2008/NĐ-CP về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu... 4/12/2008 Trung ương
7 NĐ 134/2008/NĐ-CP Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện 31/12/2008 Trung ương
8 NĐ 34/2009/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 6/4/2009 Trung ương
9 NĐ 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và Hướng dẫn một số điều của Luật BHYT 27/7/2009 Trung ương
10 29/2010/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 25/3/2010 Trung ương
11 NĐ 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 13/8/2010 Trung ương
12 165/TTG-KTTH Hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho ngưởi thuộc hộ gia đình cận nghèo; HSSV và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp 11/2/2011 Trung ương
13 NĐ 92/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 1/12/2011 Trung ương
14 ND 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 12/4/2012 Trung ương
15 NĐ 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 27/6/2013 Trung ương
16 NĐ 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 15/7/2013 Trung ương
17 NĐ 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 22/8/2013 Trung ương
18 NĐ 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 14/11/2013 Trung ương
19 NĐ 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã... 11/11/2014 Trung ương
20 NĐ 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 1/1/2015 Trung ương
21 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 9/1/2015 Trung ương
22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 12/1/2015 Trung ương
23 Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 22/1/2015 Trung ương
24 NĐ 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 22/1/2015 Trung ương
25 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống 14/2/2015 Trung ương
26 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộ 9/3/2015 Trung ương
27 NĐ 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12/3/2015 Trung ương
28 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12/3/2015 Trung ương
29 Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 29/4/2015 Trung ương
30 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 9/6/2015 Trung ương
31 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ 1/9/2015 Trung ương
32 Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015: Nghị quyết về Chính phủ điện tử 14/10/2015 Trung ương
33 NĐ 115/2015/NĐ-CP: hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 11/11/2015 Trung ương
34 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 11/11/2015 Trung ương
35 Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá 14/11/2015 Trung ương
36 Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 5/1/2016 Trung ương
37 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng 11/11/2016 Trung ương
38 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 9/2/2017 Trung ương

Thông tư

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 TT 33-TT/LB quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp BHXH thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày 25/6/1987 Trung ương
2 TTLB 14/TTLB Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí. 30/9/1995 Trung ương
3 TTLT 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp 20/4/1998 Trung ương
4 TT 11/1999/TTLT-BYT-BHXH hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội 22/6/1999 Trung ương
5 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 26/1/2006 Trung ương
6 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995... 26/1/2006 Trung ương
7 TT 12/2006/TT- BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp 10/11/2006 Trung ương
8 TT 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 30/1/2007 Trung ương
9 TT 19/2008/TT-BLĐTBXHSửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện ... 23/9/2008 Trung ương
10 TT 29/2008/TT-LĐTBXH Về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh... 28/11/2008 Trung ương
11 09/2009/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT 14/8/2009 Trung ương
12 10/2009/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 14/8/2009 Trung ương
13 07/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 5/4/2010 Trung ương
14 TT 12/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh 29/4/2010 Trung ương
15 TTLT 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 28/12/2010 Trung ương
16 TTLT 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 28/12/2010 Trung ương
17 TT 02/2011/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 20/1/2011 Trung ương
18 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
19 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
20 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
21 TT 31/2011/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 11/7/2011 Trung ương
22 TT 49/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia 30/12/2011 Trung ương
23 04/2012/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 29/2/2012 Trung ương
24 TT 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011... 8/6/2012 Trung ương
25 Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung ... 18/10/2012 Trung ương
26 TT 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH. 30/1/2013 Trung ương
27 TT 04/2013/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 1/3/2013 Trung ương
28 TT 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện 20/8/2013 Trung ương
29 TT 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ 21/8/2013 Trung ương
30 TT 27/2013/TT-BYT ban dành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. 18/9/2013 Trung ương
31 TT 34/2013/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 28/10/2013 Trung ương
32 TT 36 /2012/TT-BLĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 28/12/2013 Trung ương
33 TT 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 10/1/2014 Trung ương
34 TTLT 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 14/7/2014 Trung ương
35 TT 03/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 23/1/2015 Trung ương
36 TT 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ 2/2/2015 Trung ương
37 Thông tư 05/2015/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 17/3/2015 Trung ương
38 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 14/4/2015 Trung ương
39 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 31/7/2015 Trung ương

Quyết định

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 6282/2003/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán 8/12/2003 Trung ương
2 QĐ 23/2005/QĐ-BYT Ban hành quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/8/2005 Trung ương
3 23/2005/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/8/2005 Trung ương
4 QĐ 1221/QĐ-BYT ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. 7/4/2008 Trung ương
5 QĐ 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 9/6/2008 Trung ương
6 21/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 24/6/2008 Trung ương
7 4578/QĐ-BYT Về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn 20/11/2009 Trung ương
8 613/QĐ-TTg Trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ từ 15 đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động 6/5/2010 Trung ương
9 QĐ 3759/QĐ-BYT Về việc ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y 8/10/2010 Trung ương
10 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 26/6/2012 Trung ương
11 QĐ 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toán dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. 29/3/2013 Trung ương
12 QĐ 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 30/8/2013 Trung ương
13 QĐ 1299/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" 4/8/2014 Trung ương
14 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 24/11/2014 Trung ương
15 QĐ 77/2014/QĐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 24/12/2014 Trung ương
16 Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hi 9/3/2015 Trung ương
17 QĐ 08/2015/QĐ-TTg về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 9/3/2015 Trung ương
18 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 25/3/2015 Trung ương
19 QĐ 1584/QĐ-TTg V/v giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020. 14/9/2015 Trung ương
20 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17/11/2015 Trung ương
21 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y t 27/11/2015 Trung ương

Tỉnh ủy - UBND tỉnh

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Quyết định số 3642/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 27/12/2014 Tỉnh Khánh Hòa
2 Quyết định số 3642/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 27/12/2014 Tỉnh Khánh Hòa
3 Quết định 653/QĐ-UBND, V/v phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 trên địa bản tỉnh Khánh Hòa 17/3/2016 Tỉnh Khánh Hòa
4 Quyết định 1187/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông 27/4/2017 Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn 7874/UBND-KGVX, V/v cấp mã sỗ BHXH và cập nhật bổ sung thành viên hộ gia đình tham gia BHYT 30/8/2017 Tỉnh Khánh Hòa

Sở - Ban - Ngành

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Công văn số 1725/SNV-CCHC, V/v phối hợp truyền thông điều tra khảo sát mức độ hài lòng năm 2017 4/8/2017 Tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực khác của TW

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 52HD/BTCTW Hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng KCB tại một số cơ sở của Trung ương 2/12/2005 Trung ương
2 NQ 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 1/6/2012 Trung ương
3 NQ 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 22/11/2012 Trung ương
4 Chỉ thị của Thủ Tướng về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 2/4/2015 Trung ương
5 CT 05/CT-TTg Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 2/4/2015 Trung ương
6 CV 4296/BGDĐT-CTHSSV tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho HSSV. 24/8/2015 Trung ương
7 CV 4660/BGDĐT-CTHSSV thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. 10/9/2015 Trung ương
8 Công văn số 34/CATTT-VP ngày 02/02/2016, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. 2/2/2016 Trung ương
9 Thông tư số 19/2017/TT-BTC Về việc Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.... 28/2/2017 Trung ương
10 Nghị định số 47/2017/ND_CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/4/2017 Trung ương
11 Công văn số 309/BHXH-CĐBHXH Về việc thông báo phôi C65-HD2 không còn giá trị sử dụng 26/4/2017 Trung ương
12 Công văn số 481_BHXH-CĐBHXH V/v thông báo mất phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN)không còn giá trị sử dụng 27/4/2017 BHXH Việt Nam
13 Thông báo số 1861_TB-BHXH Danh mục các văn bản cần đọc tháng 4 năm 2017 19/5/2017 BHXH Việt Nam
14 Thông Tư 05/2017/TT-BNV, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ ... 15/8/2017 Trung ương
15 Thông tư 224/2017/TT-BQP, Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng. 13/9/2017 Trung ương
16 Công Văn 4110/LĐTBXH-BHXH, V/v Thực hiện BHXH đồi với công an cấp xã 28/9/2017 Trung ương
17 KẾ HOẠCH 2353/KH-BHXH, Tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” 28/6/2019 BHXH Việt Nam